Informasjon fra styringsgruppen "Nye Leangen"

13.10.2008

Leangen Travbane er i dag en regional trenings – og konkurransebane lokalisert i Trondheim.

Området er ca 130 mål. Travsporten har et sterkt behov og ønske om at området med dets fasiliteter skal revitaliseres til et moderne og fremtidsrettet aktivitetssted med travsport i sentrum.

Prosjekt Utvikling av Leangen har som formål å fremskaffe en skisse til grunnlag for ny reguleringsplan på hvordan Nye Leangen skal se ut de neste 20 – 30 år.

 

Visjonen

 

Visjonen for Nye Leangen er:

”Midt Norges mest attraktive senter for opplevelser”.

Den underbygges med hvorfor:

-         fordi vi skal utvikle en bærekraftig travsport i Midt Norge med bredde og profiler i eliten

-         fordi vi skal gi hesteeiere et sportslig, økonomisk og kvalitetsmessig grunnlag til å investere i fremtiden

-         fordi vi skal gi et bredere publikum en attraksjon som de ukentlig vil etterspørre og være deltager i

-         fordi vi skal gi Midt Norge, regionen og Trondheim et opplevelsessenter som gir merverdi for en bredere del og flere aldersgrupper i befolkningen.

 

Utviklingsprosess Nye Leangen

Alle travforbund i Midt Norge, trenere og styrer i travsportens selskaper har blitt presentert utviklingsprosessen i prosjektet Nye Leangen.

Det vektlegges:

-         åpenhet

-         god kommunikasjon

-         involvering

mellom styringsgruppe og travsportens aktører i Midt Norge samt Rikstoto og Det Norske Travselskap.

En avgjørelse for hvilken skisse som skal danne grunnlag for ny reguleringsplan skal legges frem for beslutningsdyktige generalforsamlinger 16.4.2009.

 

Organisering og mandat

Eiendomsselskapet Leangentravets Eiendom AS(LTE) og driftsselskapet Leangen Travbane AS (LT) har gått sammen i oppnevnt styringsgruppe på 4 personer pr april 2008.

Gruppens mandat er:

  1. Å skaffe beslutningsgrunnlag for generalforsamlinger i 2009 til LTE AS og LTAS
  2. Beslutningsgrunnlaget skal kunne realiseres på de verdier som eiendommen besitter.

Styringsgruppen har Pt gjennomført 6 arbeidsmøter. Ambisjoner og samarbeide er tilfredsstillende.

 

Behovsanalyse

En behovsanalyse til travsportens aktører er gjennomført. Utsendelsen skjedde pr post, elektroniske pr mail, LT AS sin internettside og utlegging på LT AS sitt admin.kontor på Leangen. Enkelte travlag har også formidlet spørsmålene i behovsanalysen til hver av sine medlemmer.

Et 70 talls personer har besvart som styringsgruppen anser som representativt.

Behovsanalysen sier kort oppsummert i hovedtrekk:

-         Leangen Travbane skal være lokalisert der den ligger i dag i Trondheim

-         Løpsbanens særegenhet ønskes videreført

-         Det er aksept for at areal kan frigis for å utløse finansielle midler

-         Treningsforholdene på området innfrir ikke fremtidsbehov

-         Indre bane er et uutnyttet område, men en utnyttelse må ikke sjenere for publikum

-         Publikumsfasiliteter må forbedres

-         Logistikk og sikkerhet med inn og ut hestematerial for konkurranser må forbedres

Behovsanalysens resultater vil være føringer i den skissen for ny reguleringsplan som skal utarbeides.

 

Presentasjonskonsept Leangen

Det er fra styringsgruppen utarbeidet et presentasjonskonsept for Leangen rettet mot potensielle utviklere/utbygger firma. Prospektet gir informasjon og føringer på:

-         visjonen for Nye Leangen

-         perspektiv – mål – oppgavebeskrivelse

-         rammebetingelser lokalisering, økonomi, behovsanalyse, eierforhold, fremdrift o. l

-         tilstandsbeskrivelse eiendom og dets fasiliteter

-         fremtidsscenari travsport Midt Norge og Leangen med mulige modeller

-         naboeiendommer til Leangen og muligheter

 

Utviklere og utbyggere

Presentasjonskonseptet er sendt ut til 11 potensielle utbyggere og utviklere pr 1.09.08.

Pr dato har 4 firma meddelt sin interesse og vil arbeide videre med Nye Leangen.

Møter og befaringer lokalt på Leangen gjennomføres i 1.halvdel oktober 08.

Noen av firmaene har annonsert også befaringer på andre baner i Norge og Sverige for å skaffe seg ytterligere inspirasjon og forståelse for sportens fremtidsbehov.

Arbeidet med å tilvirke en skisse for ny reguleringsplan er ressurskrevende. Det er avgjørende at de firma som deltar, prioriterer Leangen tilstrekkelig med nødvendig investeringskapasitet og kompetanseressurser. Fristen for innsendelse av skisse er satt til 30.11.2008.

Området Leangen anses som svært interessant innen Trondheim med sin lokalisering øst i byen.

 

Skisse for Nye Leangen

Størsteparten dvs mer enn  90 % av deltagende hester i totalisatorløp på Leangen er oppstallet i trening utenfor området. Faste staller på Leangen spiller en betydelig rolle i unghestopplæring.

Et servicesenter for hest med veterinær og behandlingsalternativer er etterspurt.

Styringsgruppen har bedt de deltagende firma å vurdere alternativt Leangen i fremtiden som

  1. Konkurranse – og treningsbane som i dag  eller  
  2. Konkurransebane

Presisering vedr. skisse for Nye Leangen.

 

 

  1. Konkurranse- og treningsbane med fasiliteter som tilfredsstiller de behov trenere med base på Leangen Travbane har og måtte få i fremtiden.

 

  1. En konkurransebane som benyttes til løpsavvikling, og ellers i uken kan benyttes av trenere og hesteeiere til hurtigkjøring.

          Et slikt anlegg vil kun ha gjestestaller egnet til formålet.

 

I begge problemstillingene er det en målsetting at banen skal ha en faglig god hesteklinikk,

og eventuelle andre fasiliteter knyttet opp mot virksomheten under begge alternativer.

 

Det er behov for å rettlede og konkretisere nærmere de deltagende firma med en prioritert arealutnyttelse for hva travsporten dimensjonerer som fremtidig nødvendig på Leangen.

En konkurranse og treningsbane krever vesentlig større areal enn en ren konkurransebane. Utfordringen blir å finne finansiell kapasitet i frigitte områder.

 

Styringsgruppens deltagere er åpen for kontakt, innspill og spørsmål.

 

Styringsgruppen      

Ole M.Woldseth     mob. 913 43 513

Trond Rønningen    mob. 915 15 092  

Petter Baalsrud       mob. 909 38 057 

Johan Kvarme        mob. 907 81 197

F.P.Holm               mob. 915 15 155

 

 

Mindre prosjekter på veien frem mot et nytt Leangen.

 

I løpet av januar-09 vil restauranten og tilhørende spillehall bli pusset opp.

I samarbeid med vår nye restauratør legger vi opp til aktiviteter for bedrifter både på løpsdagene og eventuelle andre dager.

 

Travkroa vil også pusses opp og får et endret driftskonsept.

Det legges opp til spesielle tilbud for daglige frokostgjester, samt lunsj- og kveldstrav- besøkende.

Travkroa vil ha egen driftsleder, og vil bli etablert som et eget resultatområdet innenfor Leangen Travbane AS.

Målsettingen er å gjøre Travkroa til et møtested for mennesker som setter pris på enkel mat til en fornuftig pris, samtidig som en har anledning til å levere spille på produkter fra Norsk Rikstoto, som tilbys live daglig kl.1200 – kl. 2100.

Det arbeides også for at Leangen Travbane AS kan overta kommisjonærvervet hos Norsk Tipping fra samme tidspunkt.

 

Vår mangeårige restauratør Haralds Selskapsmat AS avslutter sin virksomhet ved årsskiftet og vår nye restauratør overtar fra 01.01.09.

 

I forbindelse med oppgraderingene på cateringsiden, vil det kunne bli foretatt noen justeringer i tilbudet for våre spisegjester.

Dette vil eventuelt bli kunngjort opp mot aktuelle tidspunkt.

 

Utendørs vil vi oppgradere ”tråkka”, noe som forhåpentligvis vil gjøre det enda mer trivelig for de som foretrekker å oppholde seg utendørs under løpene.

Utendørs arbeider forventes ferdigstilt i løpet av 1.halvår.

 

Total investeringsramme er ca. 4millkr., der Norsk Rikstoto bidrar med 60 % fra sitt investeringsfond.

 

Ovennevnte miljøforbedrende tiltak gjennomføres for at vi kan fremstå mer attraktive for publikum, i tiden frem mot at arbeidet i styringsgruppen for ”Nye Leangen” vil gi oss et nytt opplevelsessenter.