Månedsrapporter

Styringsgruppa for Nye Leangen vil rapportere status for arbeidet måndtlig med cut-off dato ved månedsskifte. Hensikten er å holde medlemmene og andre interesserte orientert om hva som er utført og hva som planlegges utført. Første rapport er for mars 2011.

MR 8-12 2011.pdf
Månedrapport - Mars 2011.pdf